รหัส ( Code ) O&M-6-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

พระวัติการสร้าง จากการระลึกชาติเกิดของพระพุทธเจ้าใน 1 ชาติ

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) O&M-6-53


ชื่อ ( Name ) พระโพธิสัตว์ มัจฉา กรุศรีเทพ เพชรบูรณ์

( Phra Photisatt Macha Khru Sritape Petchaboon )

ประเภท ( Category ) เนื้อดิน ( Clay Mixed )

วรรณะ ( Shade ) แดง ( Red )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ (1Piece )

ราคา ( Price ) ZZ,000 บาท ( Baht/set )


เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 2,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 2,000 Baht Immediately First Charge for Checking )


The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายแยกองค์